GreenHack: İTÜ Yeşil Kampüs için Katılımcı Coğrafi Uygulama Tasarla!

İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, UI Green Metric sıralamasında üst sıralara çıkmak ve İTÜ Yeşil Kampüs projesini hayata geçirmek için sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz. GreenHack, 1-3 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek bir hackathon etkinliğidir. Bu etkinlikte, katılımcılardan İTÜ Ayazağa kampüsü için “İTÜ Yeşil Kampüs” projesine bütünleşik, İTÜ Mobil uygulamasına bir katılımcı CBS (PGIS/PPGIS) uygulama prototipi ve konsepti geliştirmelerini istiyoruz.

PGIS/PPGIS, katılımcı coğrafi bilgi sistemleri anlamına gelmektedir. Bu sistemler, kullanıcıların coğrafi verileri toplamalarına, paylaşmalarına, analiz etmelerine ve yorumlamalarına olanak sağlar. Böylece, kullanıcılar kendi çevrelerine ilişkin bilgi, görüş ve önerilerini haritalar üzerinde ifade edebilirler. UI Green Metric, üniversitelerin çevresel performanslarını ölçen ve karşılaştıran bir sıralama sistemidir. Bu sistem, üniversiteleri altı ana kriter üzerinden değerlendirir: Yerleşke ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık, Su, Ulaşım, Eğitim ve Araştırma. İTÜ Yeşil Kampüs, İTÜ’nün çevresel sürdürülebilirlik vizyonunu gerçekleştirmek için başlattığı bir projedir. Bu proje, kampüsün yeşil alanlarını artırmak, enerji verimliliğini sağlamak, atık yönetimini iyileştirmek, su tasarrufu yapmak, ulaşımı optimize etmek ve eğitim-araştırma faaliyetlerini desteklemek gibi amaçlar içerir. İTÜ Mobil, İTÜ’nün resmi mobil uygulamasıdır. Bu uygulama, İTÜ’lülerin akademik, idari, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır ve alt uygulamaları içerir.

GreenHack’te, takımların PGIS uygulaması prototipi ve konsepti geliştirmeleri beklenmektedir. Uygulamanın nasıl çalışacağını ve nasıl görüneceğini gösteren bir modeldir. uygulamanın ne amaçla, kimler için, hangi verileri ve yöntemleri kullanarak ve hangi sonuçları elde etmeyi hedeflediğini açıklayan bir prototip geliştirilecektir.

Prototip ve konsept geliştirirken, aşağıdaki ipuçlarını dikkate alınız:

  • Prototipinizi, psuedocode ve grafik anlatım teknikleri ile birlikte sununuz. Psuedocode, bir algoritmanın adımlarını, programlama dillerinin kurallarıyla karışık, insanların anlayabileceği bir şekilde tanımlayan bir yöntemdir. Örneğin, ekran tasarımları, diyagramlar, simgeler, renkler, animasyonlar gibi teknikler kullanabilirsiniz.
  • Konseptinizi, UI Green Metric kriterlerini, İTÜ Yeşil Kampüs amaçlarını ve PGIS/PPGIS kavramlarını dikkate alarak yazınız. Konseptinizde, uygulamanın hedef kitlesi, kullanıcı ihtiyaçları, veri kaynakları, analiz yöntemleri, haritalama özellikleri, geri bildirim mekanizmaları, katılım süreçleri ve değerlendirme kriterleri gibi unsurları belirtiniz.
  • Prototip ve konseptinizi, İTÜ Mobil uygulamasına entegre edilebilir şekilde tasarlayınız. Uygulamanızın, İTÜ Mobil’in alt uygulamalarından biri veya yeni bir alt uygulama olabileceğini düşününüz. Uygulamanızın, İTÜ Mobil’in arayüzü, işlevleri, verileri ve kullanıcıları ile uyumlu olmasına özen gösteriniz.

Başvuru Formu

GreenHack: Design a Participatory Geographic Application for ITU Green Campus!

As Istanbul Technical University, we are continuing our efforts to be among the greenest universities globally. In this context, we invite your contributions to rise in the UI Green Metric rankings and implement the ITU Green Campus project. GreenHack is a hackathon event scheduled for December 1-3, 2023. In this event, we want participants to develop an integrated participatory GIS (PGIS/PPGIS) application prototype and concept for the “ITU Green Campus” project at ITU Ayazaga campus, integrated into the ITU Mobile application.

PGIS/PPGIS stands for Participatory Geographic Information Systems. These systems allow users to collect, share, analyze, and interpret geographic data, enabling them to express their knowledge, opinions, and suggestions about their environments on maps. UI Green Metric is a ranking system that measures and compares the environmental performance of universities. This system evaluates universities based on six main criteria: Campus and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste, Water, Transportation, Education, and Research. ITU Green Campus is a project initiated by ITU to realize its environmental sustainability vision. This project includes goals such as increasing green areas on the campus, ensuring energy efficiency, improving waste management, saving water, optimizing transportation, and supporting education and research activities. ITU Mobile is the official mobile application of ITU, designed to meet the academic, administrative, social, and cultural needs of ITU members, including sub-applications.

In GreenHack, teams are expected to develop a prototype and concept for a PGIS application. This is a model demonstrating how the application will function and appear. The prototype will explain the purpose of the application, who it is for, what data and methods it will use, and the outcomes it aims to achieve.

When developing the prototype and concept, consider the following tips:

  • Present your prototype with pseudocode and graphic narrative techniques. Pseudocode is a method that defines the steps of an algorithm in a human-readable way, mixed with the rules of programming languages. For example, you can use techniques such as screen designs, diagrams, symbols, colors, and animations.
  • Write your concept considering UI Green Metric criteria, ITU Green Campus objectives, and PGIS/PPGIS concepts. In your concept, specify elements such as the application’s target audience, user needs, data sources, analysis methods, mapping features, feedback mechanisms, participation processes, and evaluation criteria.
  • Design your prototype and concept to be integratable into ITU Mobile. Consider that your application could be one of ITU Mobile’s sub-applications or a new sub-application. Ensure that your application is compatible with the interface, functions, data, and users of ITU Mobile.

Application Form

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı