İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi yedinci (cilt 3, sayı 2) sayısının, “Tasarım Stüdyoları ve Hesaplama” teması ile aşağıdaki bağlantılar üzerinden Eylül 2022’de yayımlanması planlanmaktadır.

JCoDe’un yedinci sayısı, tasarım eğitiminin temel bileşeni olan tasarım stüdyoları ile hesaplama ilişkisine odaklanmaktadır. Tasarım stüdyoları en genel anlamıyla kuram ile pratiğin, deney ile deneyimin, eleştiri ile araştırmanın farklı içerik, biçim ve soyutluk düzeylerinde karşılaştığı arayüzler sunmaktadır. Bir tasarım stüdyosunun yürütülüş biçimi, içeriği, aktörleri, temposu, ritmi, yöntem ve araçları gibi değişkenler göz önünde bulundurulduğunda, her defasında bileşenlerinin etkileşimi ile yeniden kurulan bir deney alanı olma özelliği  ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda tasarım stüdyoları gündelik hayat, çevre, doğa ve yapılı çevreyi anlama noktasında getirdiği geniş perspektif ile tekil bir öğrenim çıktısı ve/veya bir tasarım nesnesine indirgenemeyecek niteliktedir.

Hesaplama ise, kavramsal, düşünsel ya da uygulama eksenlerinde tasarım pratiklerinde uzun vadede paradigma kaymalarına yol açabilecek krizlerin birikimini tetiklemektedir.  Sadece bilgisayar ve/veya dijital araçlarla değil, hesaplamanın temel kökenlerine vurgu yapacak analog hesaplama düzlemlerini de içeren teknik, yöntem ve yaklaşımlar sunmaktadır. Bir yandan tasarımcı-tasarımcı, tasarımcı-araç, tasarımcı-süreç, tasarımcı-tasarım nesnesi, tasarım nesnesi-bağlam ilişkileri çeşitlenmekte, diğer yandan etkileşim süreçlerinin saydamlaşması ile birlikte tasarım stüdyolarının kapıları diğer disiplinlere artan bir ivme ile açılmaktadır. Bir başka ifadeyle tasarımın kuramsal, kılgısal ve deneysel birikimlerini ortak bir laboratuvarda buluşturan tasarım stüdyoları, hesaplamanın olanaklılığı ile birlikte geçmişte olduğundan daha kuvvetli bir şekilde diğer disiplinleri kurucu aktör olarak bu ortama davet etmektedir.  Bu anlamda tasarım için hesaplama, hesaplama ile tasarım,  hesaplama aracılığıyla tasarım, tasarım yönelimli hesaplama/hesaplama yönelimli tasarım gibi tasarımın sezgisel kökenleri ile saydamlaşmış ve yordamsal süreçler arasında sarkaçlar oluşturabilecek yaklaşımlar stüdyo içi tasarım pratiklerini de zenginleştirmektedir.

Bu bağlamda JCoDe’un yedinci sayısında, tasarım stüdyosu içerisindeki etkileşimin karmaşık sistemler perspektifinden okunması; tasarım stüdyolarında hesaplamayı araç/yöntem/model düzlemlerinde ele alan deneysel yaklaşımlar; hesaplamalı yaklaşım aracılığıyla stüdyo değerlendirmesi ve hesaplamalı yaklaşımların tasarım stüdyolarına etkisine ilişkin gelecek projeksiyonları tartışmaya sunulmaktadır.

https://jcode.itu.edu.tr/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

The seventh issue of JCoDe focuses on the relationships between design studios, which is a core component of design education, and computation. In the broadest sense, design studios offer interfaces where theory and practice, experiment and experience, criticism and research meet at different content levels, forms, and abstractions. Considering the variables such as how a design studio is run, its content, actors, tempo, rhythm, methods, and tools, it stands out as an experimental space reconstructed with the interaction of its components. In this context, design studios cannot be reduced to a singular learning outcome and/or a design object; with a broad perspective, they bring to understanding everyday life, environment, nature, and the built environment.

On the other hand, the computation triggers the accumulation of crises that can lead to long-term paradigm shifts in design practices on conceptual, intellectual, or practical axes. It offers techniques, methods, and approaches that include computer and/or digital tools and analog computing planes that will emphasize the fundamental origins of computation. On the one hand, the relations between designer-designer, designer-tool, designer-process, designer-design object, and design object-context are diversifying; with the transparency of interaction processes, the doors of design studios are opening to other disciplines with increasing momentum. In other words, design studios, which bring together the theoretical, practical, and experimental knowledge of design in a joint laboratory, invite other disciplines to this environment as founding actors more strongly than in the past, with the possibility of computation. Approaches that can create pendulums between the intuitive origins of design and transparent and procedural processes such as computation for/in/within the design, design by computation, design through computation, design-oriented computation/computation-oriented design enrich in-studio design practices.

In this context, the seventh issue of JCoDe discusses interaction within the design studio from the perspective of complex systems; experimental approaches in design studios that deal with computation in tool/method/model aspects; studio evaluation through the computational approach, and future projections of the impact of computational approaches on design studios. 

https://jcode.itu.edu.tr/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

© 2014 İTÜ Mimarlık Fakültesi | Bütün Hakları Saklıdır.
Yukarı